Uz lietuva vyrai online dating

Per kalnus, per sniegą Traukė jie Merkinėn Už žudomus brolius, Už laisvę tėvynės. Tu juos pavadinki, Tyliai užliūliuoki, Meiliai glamonėdams, Jiems dainas dainuoki.

Jie kovoje krito, Kaip tikri didvyriai, Už Lietuvą brangią, Už laisvę tėvynės. Mes nežinom, kur tu augai, Kur gimtoji ta šalis, Kur močiutė tavęs laukia Ir nerimsta jos širdis.

Partizanų dainos labai daug perėmė iš senųjų liaudies dainų, maironiškos lyrikos, tačiau ne dainininko literatūrinė išmonė, o tragiškoji rezistencijos tikrovė lėmė tai, kad vietoje dainose įprastų „rūtelės", „vainikėlio", „žirgelio" ir kitų „šilkinių" simbolių atsirado naujas įvaizdis— už Tėvynę žuvusio mylimojo kapas.

Saulutei beslenkant į gilumą miško, Daug karžygių krito už šalį tėvų, Tekėjo jų kraujas už tėviškės laisvę — Sukaustė jų širdis žemelė šalčiu. Sniegas raudonavo, Kulkosvaidžiai ūžė, Šautuvai tratėjo, Ir priešas palūžo.

Kalniškės mišką apgulė lyg rūkas, Rytuose tekėjo saulutė liūdna Ir medžių viršūnėmis viesulai kaukė, Nes krito pirmoji tėvynės auka.

Kulkosvaidžiai traukė melodijas liūdnas, Juos valdė karžygiai, šalies vanagai.

KALNIŠKĖS MŪSIS Slinko mūs audringos gyvenimo dienos, Šalyj viešpatavo beširdė audra Ir, keturiasdešimt penktiems metams slenkant, Atskrido gegužis žaliaisiais laukais.

Audroje, griausmuose ir parako dūmuos Apšlakstė gegužis žibuokles žiedais, Karžygiai šešioliktą dieną gegužės Apšlakstė juos verdančiais kraujo lašais.

Search for uz lietuva vyrai online dating:

uz lietuva vyrai online dating-55uz lietuva vyrai online dating-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “uz lietuva vyrai online dating”